Mail ons

Verzuimbeleid opstellen? Vergeet de OR niet!


Door: adminvisma | 16 juli 2019

Werken werknemers op een gezonde en veilige plek? Dat ben je als werkgever namelijk verplicht op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). En dat is niet het enige. Je moet met je werknemers samenwerken in het kader van verzuimpreventie. Daarom heeft de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol bij het (helpen) opstellen, uitvoeren en bewaken van het arbobeleid in de organisatie. Sterker nog, de OR heeft specifieke rechten om zich te kunnen bemoeien met het verzuimbeleid. Die staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Lees snel verder om alles te weten over die vijf rechten.

 

1. Instemmingsrecht OR
Het instemmingsrecht is een sterk en bekend recht van de OR en staat in artikel 27 van de WOR. Het zorgt ervoor dat je als werkgever niet om de OR heen kan, want als je het arbobeleid of verzuimbeleid wil invoeren, wijzigen of intrekken, dan moet de OR hiermee vooraf instemmen. Stemt de OR niet in, dan gaat de wijziging niet door.

 

Instemming nodig voor alle personeelsregelingen
De OR heeft overigens niet alleen instemmingsrecht op het arbobeleid, maar op alle personeelsregelingen. Het instemmingsrecht geldt namelijk bij de invoering, wijziging én intrekking van regelingen op het gebied van onder andere:

  • arbeids- en rusttijden of vakantie;
  • arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratie;
  • verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van werknemers (ook van belang bij ziekte).

2. Adviesrecht OR
Dan is er het adviesrecht: vóórdat je bepaalde veranderingen in de organisatie kunt doorvoeren, ben je verplicht om de OR om advies te vragen. Wijzigingen die van invloed zijn op het arbo- of verzuimbeleid vallen hier ook onder.

 

3. Overlegrecht OR
In artikel 24 van de WOR is afgesproken dat je als werkgever minstens twee keer per jaar overlegt met de OR. Tijdens zo’n overleg kun je het beleid voor ziekteverzuim en preventie bespreken. Sterker nog, je bent het verplicht om aan te kondigen welke plannen er zijn waarover de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft.

 

Regelmatig contact werkt het beste
De bespreking van het arbobeleid hoeft natuurlijk niet alleen plaats te vinden tijdens een van de jaarlijkse overlegvergaderingen. Los van de wettelijke bepalingen werkt het namelijk het beste als je als werkgever en goede relatie hebt met de OR en ontwikkelingen – ook op het gebied van arbobeleid – op tijd met elkaar bespreekt. Constructief met elkaar om tafel te gaan, levert iedereen uiteindelijk meer op dan alleen maar wijzen naar de wet.

 

4. Informatierecht OR
Om zijn taken goed uit te kunnen voeren, heeft de OR een zogenoemd informatierecht (artikel 31 van de WOR): jij als werkgever moet de OR gevraagd en ongevraagd de benodigde informatie geven, zodat de OR zijn medezeggenschapstaken kan uitvoeren.

 

Voorkom informatielawines
Je hoeft niet meteen op vaste momenten de ziektecijfers te delen met de OR. Voor beide partijen geldt dat ze informatielawines moeten voorkomen. Selectief zijn en beoordelen welke informatie zinvol is en welke niet is de beste manier om gebruik te maken van het informatierecht. Het is wel zo dat als de OR erom vraagt, je als werkgever informatie over verzuim moet geven.

 

5. Initiatiefrecht OR
Nu je de vorige vier rechten hebt gelezen, lijkt het misschien alsof de OR een doorgaans passieve rol heeft. Maar de OR leunt zeker niet achterover als het gaat om de belangen van de werknemer. Op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 van de WOR) kan de OR namelijk ook zelf met voorstellen komen, bijvoorbeeld over een verbetering van het verzuimbeleid.

 

Initiatiefrecht geeft OR de meeste invloed
Het initiatiefrecht is in feite het recht waarmee de OR de meeste invloed kan uitoefenen. De OR kan namelijk ongevraagd adviseren door voorstellen te doen aan jou als werkgever door zijn eigen speerpunten te sturen. Na het indienen van zo’n voorstel moet je als werkgever de OR altijd schriftelijk laten weten wat je ermee doet.

 

Draagvlak creëren voor verzuimpreventie
Elke werkgever wil inzetten op verzuimpreventie. Het zorgt niet alleen voor blije werknemers maar het bespaart ook veel kosten. Om (langdurig) verzuim te voorkomen is het natuurlijk van belang dat de werknemer wordt betrokken bij verzuimbegeleiding en het voorkomen daarvan. VerzuimSignaal betrekt werknemers door ze het VerzuimSignaal Werknemerportaal te bieden.

 

Reden genoeg om je arbobeleid hierop aan te scherpen als dat nodig is. Toch kun je die knoop niet zelf doorhakken, want de OR heeft op basis van zijn rechten een belangrijke rol bij het opstellen, uitvoeren en bewaken van het arbobeleid in de organisatie. Het is slim om de OR in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken om zo meer draagvlak te creëren. Want als de OR het plan steunt, is de kans groot dat de werknemers de OR en het nieuwe beleid volgen.

 

Kern van het verhaal
Bij het opstellen van een goed beleid mag je de OR niet vergeten. De Wet op de ondernemingsraad beschrijft de rechten van de OR. Daarnaast en minstens zo belangrijk is een goede samenwerking met de OR en de werknemers want alleen dan heeft het beleid kans van slagen.

 

Over VerzuimSignaal

VerzuimSignaal wil werknemers veilig, gezond en duurzaam inzetbaar houden. Dat doen wij door samen met onze klanten de meest flexibele, complete en gebruikersvriendelijke software te ontwikkelen voor verzuimbegeleiding en het inzetbaar houden van werknemers. Daarbij geloven wij in de kracht van eenvoud, connectiviteit en data.

 

Wil je meer informatie of met ons sparren over hoe VerzuimSignaal je kan ondersteunen bij het uitvoeren van goed beleid en hoe je werknemers op een goede manier kunt betrekken? Kijk op de website voor meer informatie of neem contact met ons op via marketing.verzuimsignaal@visma.com

 

Deze tekst beschrijft de visie van VerzuimSignaal op het onderwerp en is puur informatief van aard. Het is niet bedoeld als zakelijk, juridisch of andersoortig advies. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.